LAGAR & DJURSKYDDSBESTÄMMELSER

 

På denna sida finns information om strikt hundägaransvar - märkning & registrering av hundar - skötsel - rastning - jaktlag - kommunala lagar - uppbindning av hund - munkorg - el - & stackelhalsband - elstängsel - burförvaring - rastgård - hundkoja - transport av hund - avel - om reglerna inte följs - lagstiftning

 

 

Strikt hundägaransvar

 

Hundägare har så kallat strikt hundägaransvar. Det innebär att hundägaren. även om någon annan tillfälligt har hand om hunden, måste ersätta de skador som hunden orsakar. Man är alltså skadeståndsskyldig oavsett uppsåt eller oaktsamhet. Om två hundar råkar i slagsmål har båda hundägarna strikt ansvar Skadas bara en av hundarna blir den andra hundens ägare ersättningsskyldig, oavsett vilken hund som startade slagsmålet. Skadas båda blir båda hundägarna ersättningsskyldiga för skadorna på den andra hunden som just deras hund har orsakat. I ansvaret gäller också att känna till vilka lagar och regler som gäller.

 

Tänk på att kontrollera din hemförsäkring som bör innehålla en ansvarsförsäkran. Det kan annars bli en mycket dyr historia om din hund råkar ställa till med något

 

 

Hundar ska vara märkta och ägarregistrerade.

 

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska hundar vara

märkta och ägarregistrerade.

Lagen omfattar alla hundar, som vistas permanent i landet. Undantagna från lagen är hundar födda före den 1 januari 1993. Lagen innebär att en hundägare ska låta märka sin hund så att den kan identifieras. Hundägaren ska också registrera sitt ägarskap i ett för landet centralt register. Jordbruksverket administrerar det Centrala hundregistret.

Mer information om märkning av hundar finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida.

 

Svans- och öronkupering är inte tillåten.

 

 

Från den 1 maj 2008 gäller flera nya regler för att hålla hund,

bland annat följande:

 

  • Du eller någon annan ska se till dina djur minst två gånger per dag. Unga, sjuka eller skadade djur ska ses till oftare.

 

  • Hundar ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.

 

  • Hundar som hålls inomhus ska regelbundet rastas utomhus och hänsyn ska tas till hundens ålder och hälsotillstånd.

 

  • Hundar som permanent hålls i rastgårdar ska dagligen rastas på annan plats.

 

  • Hundar får inte hållas bundna inomhus. Utomhus får hundar bara hållas bundna högst två timmar per dygn.

 

  • Hundar får inte förvaras i bur utom vid särskilda tillfällen (på utställningar, tävlingar och prov, träning inför tävling, i samband med jakt och transport).

 

  • Om din hund blir sjuk eller skadad ska du snarast se till att djuret får nödvändig vård.

 

 

  • Det är viktigt att du håller din hund tillfredsställande ren och att du sköter pälsen. Förvaringsutrymmen för hund ska också hållas tillfredsställande rena.

 

  • Djur som är främmande för varandra får inte föras samman i förvaringsutrymmen utan uppsikt. Aggressiva djur får aldrig föras samman i förvaringsutrymmen. Hundar får inte hetsas mot varandra eller mot andra djur.

 

 

 

 

Skötsel av hundar

Hundar är utpräglade flockdjur som bör ha sällskap under de

flesta av dygnets timmar. Social kontakt med människor är särskilt

viktigt. Kontakt med människor några timmar varje dag

genom aktivering, rastning eller annan sysselsättning är ett bra

sätt att tillfredsställa hundens sociala behov.

 

Hundvalpar

 

Så länge hundvalpar behöver moderns mjölk och omvårdnad får

de inte skiljas från henne annat än tillfälligt, och tidigast vid

8 veckors ålder. Valparna får heller inte lämna uppfödaren förrän

tidigast vid 8 veckors ålder om inte det finns särskilda skäl.

 

Om du har en hundvalp under 4 månader får du endast lämna den

helt ensam kortare stunder. Dessutom får valpar som är yngre än

6 månader endast hållas bundna kortare stunder.

 

 

 

Rastning

 

Daglig motion och regelbunden rastning är nödvändigt för alla

hundar.

 

Om du håller din hund inomhus måste du regelbundet rasta den

utomhus, med hänsyn taget till hundens ålder och hälsotillstånd.

Hundar bör rastas åtminstone var 6 timme dagtid, valpar och

äldre hundar oftare. Det är inte lämpligt att låta en hund ligga

ensam under en hel dag och inte bli rastad förrän ägaren kommer

hem mot slutet av dagen. Det är viktigt att du som hundägare

löser rastningsfrågan på ett tillfredsställande sätt.

 

Hundar som permanent vistas i hundgård ska rastas på annan

plats för att de ska få komma utanför hundgården åtminstone en

gång per dag.

 

 

 

 

Mellan 1 mars och 20 augusti ska du hålla din hund under sådan tillsyn att den hindras från att springa lös där det kan finnas vilt.

Under resten av året ska du hålla uppsikt över hunden och hindra den från att driva eller förfölja vilt, när hunden inte används vid

jakt. Tiderna då jakt med lös hund är tillåtet finns jaktförordningen.

I områden, som i naturreservat kan det finnas striktare

koppeltvång för hundar.

 

KOMMUNALA LAGAR. 

Kommunen skapar egna lagar genom den lokala ordningsstadgan. Som hundägare bör Du känna till vad som gäller angående rastning på allmänna platser, upplockningstvång, kopplingstvång och dylikt.

 

 

 

Uppbindning

 

Du får inte binda din hund inomhus. Om du behöver dämpa en

stökig hund kan du hålla den i koppel en stund. Om du behöver

begränsa hundens rörlighet under en lite längre tid kan du göra i

ordning ett inhägnat område genom att sätta upp galler eller

någon annan typ av avdelare.

 

Utomhus får du inte hålla din hund uppbunden permanent. Detta

gäller även vid användning av löplina. Det är tillåtet att tillfälligt

binda en hund utomhus – men inte mer än högst 2 timmar och då

endast på ett sådant sätt så att det inte kan skada hunden. Valpar

under 6 månader får endast hållas bundna kortare stunder.

  

Hundar får inte bindas vid fordon, om inte en speciell uppbindningsanordning används som hindrar att fordonet kan lämna platsen innan uppbindningsanordningen avlägsnats. Hundar får inte heller rastas eller tränas med hjälp av bil

 

 

Munkorg

Tättsittande munkorgar som hindrar hundar från att hässja får endast användas tillfälligt. Att en hund hässjar innebär att den flämtar upp till 200 till 400 gånger per minut. Hunden gör det för att svalka av kroppen eftersom den inte kan svettas.

 

 

Elhalsband och stackelhalsband får inte användas på hundar

 

Med elhalsband menas halsband som ger hunden elstötar.

Stackelhalsband är ett halsband med taggar som skärper verkan av halsbandet.

 

 

Elstängsel

 

Osynliga elstängsel får inte användas till hund. Med osynliga elstängsel menas en nedgrävd ledning som utgör en gräns. När hunden passerar gränsen får den en elektrisk stöt via till exempel ett särskilt halsband med en mottagare.

 

Synliga elstängsel får användas till hund om ytan som stängslas in är tillräckligt stor. Med synliga elstängsel menas stängsel som ger elstöt när djuret kommer i direkt kontakt med stängslet. För att få använda synliga elstängsel måste ytan som omgärdas av stängslet vara minst 50 gånger minimimåtten för rastgård för hundar mindre än 45 cm i mankhöjd. För hundar som är större än 45 cm i mankhöjd krävs en yta som är minst 800 m2 för att få använda synligt elstängsel.

 

 

  

Burförvaring

 

Hundar får inte förvaras i bur utom vid specifika tillfällen.

 

• Vid utställningar, tävling och prov samt vid träning inför tävling. Buren ska då vara täckt på minst två sidor och hundar ska rastas minst varannan timma.

 

• I samband med jakt får hundar förvaras i bur max 8 timmar per dygn om de rastas minst var tredje timme.

• I samband med transport får hundar förvaras i bur. Förvaringen får dock inte överstiga tre timmar då bilen står stilla.

Hundar får övernatta i transportmedlen i samband med transporter till och från tävlings- och träningsplatser. Då måste du vara extra noga med att se till, att hunden kan vila tryggt och säkert i transportmedlet. Hunden ska få tillräckligt med både vatten, foder och luft men måste också skyddas mot t.ex. hetta och oljud.

Särskild hänsyn ska då tas till säkerheten på övernattningsplatsen.

Mer information om burförvaring, utrymmesmått och transportregler finns att läsa på www.jordbruksverket.se.

 

Rastgård

 

I utomhusrastgårdar för hundar måste det finnas olika ställen, där hunden kan vistas vid varierande väder. Hunden ska kunna välja antingen plats i solen, i skuggan eller i lä eller plats under tak vid regn och snö. Det ska också finnas en liggplats som är upphöjd från marken. Om hunden hålls i rastgården längre än någon timme varje dag, ska hunden antingen ha tillgång till ett inomhusutrymme i anslutning till rastgården eller till en koja som skyddar mot väder och vind.

Om du håller dina hundar i rastgård ska du se till att det finns miljöberikning för hundarna. Du behöver också komma ihåg att hundarna ska rastas utanför hundgården åtminstone en gång per dag.

 

 

Hundkoja

En hundkoja ska vara isolerad och väl ventilerad. Den ska kunna skydda mot blåst, direkt solsken, nederbörd, kyla och fukt. Kojan bör vara försedd med vindfång eller vindsluss så att vinden inte kan blåsa rakt in i kojan.

I tabeller på www.jordbruksverket.se. finns minimimått för hundkojor och hur stor rastgården ska vara.

 

 

Transport av hundar

 

Din hund ska transporteras på ett säkert sätt. Djuren får inte riskera att utsättas för skada eller lidande i samband med transport.

Transportmedlet som du använder för att transportera dina djur ska vara lämpligt för ändamålet.

 

När du transporterar djur ska du se till att djuren skyddas mot värme och köld, samt mot stötar, skavning och liknande. Om hunden transporteras i en behållare eller bur ska den vara utformad och placerad på ett sådant sätt att djuret får skugga och god ventilation.

De fullständiga reglerna om transport av djur hittar du på www.jordbruksverket.se.

 

• Hundar får inte lämnas utan tillsyn i fordon då temperaturen i

lastutrymmet kan befaras överstiga +25°C eller understiga

-5°C.

• Hundar får inte förvaras permanent i ett transportmedel.

• I en behållare eller bur som används vid transport av hund i personbil ska varje hund ha minst följande utrymme:

längd: hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning gånger 1,25

bredd: hundens bröstbredd gånger 2,5

höjd: hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

 

• Om flera hundar transporteras i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd.

 

• Vid transport ska hunden rastas och erbjudas vatten minst var sjätte timme och utfodras med högst 24 timmars intervall.

• Tikar som löper ska transporteras åtskilda från hanhundar.

 

• Om det inte är fråga om en brådskande transport av ett skadat eller sjukt djur till veterinär får du inte transportera

- hundar under de två veckorna närmast före beräknad förlossning

- hundvalpar som är yngre än en vecka

- hundar den första veckan efter förlossningen

 

Information om yrkestransport av hundar finns att läsa på www.jordbruksverket.se.

 

 

Tillstånd för verksamhet med hundar 

 

Du kan i vissa fall behöva ett tillstånd från kommunen för att

bedriva verksamhet med hund. Hundpensionat och hunddagis är

några exempel på verksamheter som kräver tillstånd. Även vissa

uppfödare och andra hundägare som har många hundar kan

omfattas av tillståndskravet.

 

Tillstånd krävs för den som

 

• håller 10 eller fler hundar äldre än 12 månader

• föder upp 3 eller fler kullar per år

• upplåter 3 eller fler hundar per år (t.ex. draghunds- eller

vakthundsuthyrning)

• säljer hundar från 3 eller fler kullar per år

• förvarar eller utfodrar 4 eller fler hundar (t.ex. hunddagis och

hundpensionat)

• använder hundar i yrkesmässiga verksamhet

Ansvaret för att ha nödvändiga tillstånd ligger alltid på verksamhetsutövaren.

Du är skyldig att förvissa dig om att djurhållningen uppfyller gällande regelverk. Den som inte har sökt tillstånd bryter mot djurskyddslagen och riskerar att bli åtalsanmäld.

 

Mer information om tillstånd finns att läsa på www.jordbruksverket.se.

 

 

Avel med hundar

 

Avel som kan medföra lidande för din hund är förbjuden. Hunden får inte användas i avel om den bl.a.

• har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas

• bär på eller kan antas bära på vissa sjukdomsanlag

• har beteendestörningar som överdriven rädsla och oprovocerad

aggressivitet

 

De fullständiga reglerna om avel med hund hittar du på www.jordbruksverket.se.

 

En tik som har förlösts 2 gånger med kejsarsnitt får inte användas mer i avel.

 

 

Om reglerna inte följs

 

Om du inte följer djurskyddsreglerna kan kontrollmyndigheterna, det vill säga länsstyrelsens djurskyddskontrollant eller polis, besluta om förelägganden och förbud. Länsstyrelserna kan fatta beslut om omhändertagande av djur samt förbud om att hålla och sköta djur. Om du med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot djurskyddsreglerna kan du dömas till böter eller fängelse i högst två år.

 

 

Lagstiftning

Detta är en sammanfattning av djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt föreskrifter och allmänna råd för hund och katt.

 

Vill du läsa de fullständiga reglerna hittar du dem i:

 

• Djurskyddslagen (SFS 1988:534)

• Djurskyddsförordningen (SFS 1988:539)

• Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

• Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2008:5) om hållande av hund och katt

• Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS

2004:10) om transport av levande djur

• Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:5) om kravet

på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen

• Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:14) om operativa

ingrepp på eller injektioner till djur

• Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:6) om

märkning och registrering av hundar

 

Du hittar föreskrifterna på www.jordbruksverket.se.

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo11_2.pdf